Process Lasso - FAQ [Najczęściej zadawane pytania]

Started by hanemach_gt, March 17, 2013, 05:41:46 PM

Previous topic - Next topic

hanemach_gt

WyjaÅ›nienie najpowszechniejszych, bÅ,Ä™dnych przekonaÅ,,

KrÄ...żÄ... bÅ,Ä™dne przekonania co do Process Lasso, lecz jest to zrozumiaÅ,e. Poniżej zawarto najczęściej nurtujÄ...ce kwestie.


Przekonanie #1: Process Lasso to kolejny, przeÅ,adowany funkcjami, menedżer zadaÅ,,.

NIE! Process Lasso nie jest pomyÅ›lany jako zamiennik dla menedżera zadaÅ,,, chociaż posiada wiele funkcji na to wskazujÄ...cych. Zadaniem tego programu jest dziaÅ,anie w tle poprzez automatyczne stosowanie reguÅ, procesom w celu poprawy reagowania systemu (lub jakiejkolwiek formy kontroli procesów użytkownik zechce).


Przekonanie #2: Użytkownik potrzebuje ustawiać domyślne priorytety procesów w celu określenia ich znaczenia dla niego samego.

NIE, PROSZĘ TEGO NIE ROBIĆ. ZamysÅ,em nie jest ocenianie procesów przez użytkownika. Dokonywanie tego jest ryzykowne i szkodliwe dla wydajnoÅ›ci komputera. Najlepiej pozwolić Process Lasso pracować, chyba że użytkownik doskonale zdaje sobie sprawÄ™ z tego, co robi.


Przekonanie #3: Process Lasso jest tylko dla starych komputerów.

Akurat to może mieć potwierdzenie, że najwiÄ™ksze korzyÅ›ci Process Lasso przynosi na starszych komputerach, lecz program jest pomocny nawet na najnowszych maszynach. Dodatkowe funkcje programu sÄ... porÄ™czne dla każdego (np. procesy zapobiegajÄ...ce przechodzeniu do trybu uÅ›pienia, procesy planu zasilania wysokiej wydajnoÅ›ci). Komputerom posiadajÄ...cym wielordzeniowe procesory z pewnoÅ›ciÄ... przyda siÄ™ opcja zmiany koligacji CPU, pozwalajÄ...ca na przydzielanie procesom poszczególnych rdzeni i utrzymanie pozostaÅ,ych rdzeni wolnych dla pozostaÅ,ych zadaÅ,,.


Przekonanie #4: Process Lasso sprawia, że procesor komputera pracuje mniej lub więcej.

Funkcja ProBalance programu Process Lasso powoduje zmiany w alokowaniu czasu CPU. Niezależnie od zmian priorytetów/koligacji, procesor zawsze wykonuje takÄ... samÄ... ilość pracy w jednostce czasu.


Przekonanie #5: ZwiÄ™kszenie priorytetu procesu oprogramowania czyni go szybszym lub rozwiÄ...zuje problemy z reagowaniem.

Jak wyjaÅ›niamy tutaj, nie powinno siÄ™ zwiÄ™kszać priorytetu. System Windows już wspiera procesy w podobny sposób, poprzez tzw. przyspieszanie pierwszego planu, czego funkcjonowanie także opisaliÅ›my. ProBalance dziaÅ,a, zmniejszajÄ...c priorytet procesom tÅ,a podczas dużego wykorzystania zasobów, nie poprzez zwiÄ™kszanie. Zmniejszanie jest bezsprzecznie korzystniejszym sposobem utrzymywania reagowania podczas okresów dużego obciÄ...żenia.




Pytania

[patrz poniżej]

Warto zaznaczyć, że sporÄ... przeszkodÄ... jest żargon. Nietechniczni użytkownicy mogÄ... czuć siÄ™ przytÅ,oczeni mnogoÅ›ciÄ... terminów. W niniejszym dokumencie podjÄ™to próbÄ™ objaÅ›niania niektórych wyrażeÅ,, tak, aby pomóc w dojÅ›ciu do ich rzeczywistego znaczenia.

Jeżeli zawartość postów nie satysfakcjonuje CiÄ™ lub coÅ› Twoim zdaniem wymaga uzupeÅ,nienia,   skontaktuj siÄ™ z nami.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy wersja Free jest caÅ,kowicie darmowa?

Tak, użytkownicy domowi i studenci mogÄ... używać Process Lasso Free dowolnie dÅ,ugo. Niemniej jednak, po pewnym czasie używania, niektóre funkcje sÄ... wyÅ,Ä...czane, jak też program wyÅ›wietla czasami okno zachÄ™cajÄ...ce użytkownika do aktualizacji, do wersji Pro. Okna te nie sÄ... nieznoÅ›ne - majÄ... nie irytować, a przypominać. Nawet po wyÅ,Ä...czeniu bardziej zaawansowanych funkcji program posiada podstawowÄ... funkcjonalność (np. ProBalance). DziaÅ,ania te pomagajÄ... nam kontynuować publikowanie wersji darmowej. ZachÄ™camy użytkownika, aby zakupiÅ, Process Lasso Pro. Funkcje dostÄ™pne tylko w tej wersji mogÄ... siÄ™ okazać przydatne. Cena programu jest wyskalowana wzglÄ™dem iloÅ›ci funkcji, nie - czasu wÅ,ożonego w rozwój programu.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

#2

Czym różniÄ... siÄ™ wersje Pro i Free?

FunkcjaProcess Lasso FreeProcess Lasso Pro
ProBalanceTAKTAK
Domyślne priorytetyTAKTAK
Domyślne koligacje CPUTAKTAK
Niedozwolone procesyTAKTAK
Domyślne priorytety I/OTAKTAK
Hamowanie I/O ProBalance (bazowane na użyciu CPU)TAKTAK
Oszczędzacz EnergiiTAKTAK
Omijanie rdzeni Hyper-ThreadedTAKTAK
Tryb graczaTAKTAK
Klasyfikowanie procesów (multimedialne, gry...)TAKTAK
Przyspieszanie pierwszego planuTAKTAK
Plany zasilania aplikacjiOKRES PRÃ"BNY*TAK
Process Watchdog (ograniczenia CPU i RAM)OKRES PRÃ"BNY*TAK
Ograniczanie instancji procesuOKRES PRÃ"BNY*TAK
Automatyczny tryb graczaOKRES PRÃ"BNY*TAK
DÅ,awienie CPUOKRES PRÃ"BNY*TAK
Procesy zapobiegajÄ...ce przechodzeniu do trybu uÅ›pieniaOKRES PRÃ"BNY*TAK
Procesy majÄ...ce zawsze dziaÅ,aćOKRES PRÃ"BNY*TAK
Procesy planu zasilania wysokiej wydajnoÅ›ciOKRES PRÃ"BNY*TAK
Regulator Procesów („silnik”) jako usÅ,ugaNIETAK
Program TweakSchedulerNIETAK
Program MultiMedia SchedulerNIETAK
Dostęp do starszych wersjiNIETAK
Szybkie, rozszerzone wsparcieNIETAK
Inne...MOŻE**TAK

*Okres próbny może siÄ™ różnić, lecz wynosi najczęściej 7 do 30 dni. W przypadku edycji Server, okres próbny wynosi 30 dni. Okna zachÄ™cajÄ...ce do zakupu mogÄ... siÄ™ pojawiać podczas okresu próbnego.
**PozostaÅ,e nie wymienione powyżej funkcje także mogÄ... nie być dostÄ™pne w wersji darmowej.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jak aktywować wersję Pro kodem aktywacyjnym?

SÄ... dwa sposoby aktywacji kodem - jedna: z menu „Pomoc” wybierz „ZmieÅ,, kod licencyjny” i podaj kod; druga - z menu „Pomoc” wybierz „O Process Lasso”, nastÄ™pnie kliknij przycisk zmiany kodu aktywacyjnego. Jeżeli przycisku aktywacji nie ma, oznacza to, że produkt zostaÅ, już aktywowany. Terminy: „kod aktywacyjny”, „kod licencyjny” sÄ... stosowane zamiennie i oznaczajÄ... to samo (w przypadku tego programu).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co to wÅ,aÅ›ciwie jest proces?

Gdy użytkownik uruchamia program, zostaje utworzony proces. Każdy program reprezentuje proces. Gdy ten sam proces jest uruchomiony wiele razy, wtedy każda kolejna kopia to instancja. Dla przykÅ,adu, gdy użytkownik uruchomi program Microsoft Word, zostanie utworzony proces winword.exe. Każdy proces ma swój obszar pamiÄ™ci i wÄ...tki (w dużym skrócie: zadania, które CPU ma wykonać), tak wiÄ™c bÅ,Ä...d w jakimÅ› procesie nie wpÅ,ynie na dziaÅ,anie pozostaÅ,ych.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Dlaczego Process Lasso pokazuje mniej pamięci RAM niż komputer w rzeczywistości posiada?

Process Lasso pokazuje caÅ,kowitÄ... ilość dostÄ™pnej pamiÄ™ci RAM dla systemu. JeÅ›li nie pokrywa siÄ™ to z faktycznÄ... iloÅ›ciÄ..., może to być spowodowane oddaniem przydziaÅ,u RAM na rzecz karty graficznej lub też system użytkownika nie jest w stanie zaadresować caÅ,ej dostÄ™pnej pamiÄ™ci RAM (32-bitowe edycje Windows posiadajÄ... ograniczenie przestrzeni adresowej wynikajÄ...ce z architektury systemu, pozwalajÄ...ce na adresowanie do 4GB RAM Å,Ä...cznie). Można sprawdzić to w Menedżerze zadaÅ,, (Ctrl+Shift+Esc). W zakÅ,adce „Wydajność”, proszÄ™ sprawdzić Å,Ä...cznÄ... ilość dostÄ™pnej pamiÄ™ci. To powinno siÄ™ pokrywać z danymi, jakie przedstawia Process Lasso.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jakaś aplikacja nadal sprawia, że system wolno chodzi, co z tym zrobić?

Istnieje ustawienie pozwalajÄ...ce na wykluczenie aktywnego procesu pierwszego planu (posiadajÄ...cego kursor myszy i klawiatury) z hamowania ProBalance. Znajduje siÄ™ ono w nastÄ™pujÄ...cym menu: „Opcje / Akcje zwiÄ...zane z CPU / ProBalance / Okno konfiguracji (ustawienia gÅ,ówne ProBalance)”. Jeżeli aplikacja pierwszego planu byÅ,a hamowana, a system nadal zdaje siÄ™ chodzić nierównomiernie, ma miejsce najwidoczniej inny problem, którego Process Lasso nie rozwiÄ...że.

Użytkownik może spróbować ustawić domyÅ›lny priorytet poniżej normalnego dla „agresywnego” procesu. CzÄ™sto okazuje siÄ™ to skuteczne. Nie zmniejsza to znacznie wydajnoÅ›ci aplikacji, chyba że użycie CPU jest na wysokim poziomie (wtedy proces musi „walczyć” o partie czasu).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Nie widzÄ™ procesów oprogramowania zabezpieczajÄ...cego (antywirusów, antyspyware) - dlaczego?

Niektóre oprogramowanie zabezpieczajÄ...ce posiada zabezpieczenia anti-tamper, których czuÅ,ość (lub nachalność) skutkuje rejestrowaniem tysiÄ™cywystÄ...pieÅ,, w dziennikach zdarzeÅ,,, a co za tym idzie - spowalnianiem pracy caÅ,ego systemu. Problem jest znany inżynierom poszczególnego oprogramowaniazabezpieczajÄ...cego, tylko (obiektywne przypuszczenie) ze wzglÄ™dów marketingowych nie wykazujÄ... chÄ™ci rozwiÄ...zania problemu (pomijajÄ...c to, że Process Lasso tylko „patrzy” na te procesy).Aby ujawnić kontrast, narzÄ™dziem linii poleceÅ,, tasklist można zobaczyć wszystkie procesy (w tym te „zabezpieczone”), a programy zabezpieczajÄ...ce na to nie reagujÄ....Dlatego wÅ,aÅ›nie Process Lasso, dla Å›wiÄ™tego spokoju, pomija niektóre procesy.

Paradoksalnie, generowanie duplikatów zdarzeÅ,, (które sÄ... niekrytyczne) w dzienniku jest tak „zasobożerne”, że można pomyÅ›leć, że powodem jest Process Lasso, bo procesów antywirusowych nie widać, a komputer wolno chodzi.

PomijajÄ...c aspekty marketingowe i bezsensowność (z punktu widzenia normalnego użytkownika) problemu, programy zabezpieczajÄ...ce używajÄ... dużo zasobów, ale nie powinny być nigdy hamowane.Skanery czasu rzeczywistego na pewno sÄ... uruchomione z najwyższym priorytetem. Nawet jeÅ›li klasa priorytetu procesu tego nie zdradza, wÄ...tki na pewno majÄ... priorytet czasu rzeczywistego albo najwyższy. Dlaczego? Ponieważ skaner powinien jak najszybciej wykonać swojÄ... robotÄ™ i pozwolić nam kontynuować pracÄ™. Inne procesy w takiej sytuacji muszÄ... poczekać na zakoÅ,,czenie skanowania.Ingerowanie w takie procesy nie ma zwyczajnie sensu, ponieważ producenci przeÅ›cigajÄ... siÄ™ w kwestii optymalizacji skanowania. Poprzez zmianÄ™ priorytetu procesu programu zabezpieczajÄ...cego(lub naÅ,ożenie jakichÅ› ograniczeÅ,, co do wykorzystania CPU lub RAM), najprawdopodobniej uzyskamy rezultat przeciwny do oczekiwanego.

Chociaż Process Lasso posiada dużo funkcji wskazujÄ...cych na to, że stanowi bardzo rozbudowany menedżer zadaÅ,,, pozostaje narzÄ™dziem do optymalizacji i automatyzacji. UdoskanalajÄ...c program, skupiamy siÄ™ tylko i wyÅ,Ä...cznie na tych dwóch zadaniach.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

ChcÄ™, aby proces używaÅ, nie wiÄ™cej niż X% - jak to ustawić?

Jeżeli posiadasz procesor jednordzeniowy, pozostaje tylko funkcja twardego dÅ,awienia, stosowania której odradzamy.

W przeciwnym wypadku (dwa lub wiÄ™cej rdzeni), można „sterować” maksymalnym użyciem poprzez ustawienie odpowiedniej koligacji. W ten sposób, na czterordzeniowym procesorze można ustalić limity 25%, 50%, 75% lub 100%. JeÅ›li dorzucić do tegologiczne rdzenie, procenty te ulegajÄ... zmianie i mogÄ... siÄ™ rozÅ,ożyć np. na: 25%, 32%, 50%, 62%, 100%. Trudno dokÅ,adnie okreÅ›lić, ponieważ dla każdego procesora wartoÅ›ci te sÄ... inne.Jest to dobry sposób na ograniczanie wykorzystania CPU przez aplikacje. Nie zaleca siÄ™ ograniczania komponentów systemowych, oprogramowania zabezpieczajÄ...cego lub krytycznych usÅ,ug systemu operacyjnego.

Lepiej spojrzeć na sprawÄ™ szerzej. JeÅ›li ProBalance obniży priorytet procesu, a jakiÅ› inny proces potrzebuje dostÄ™pu do CPU,wtedy użycie CPU przez ten „obniżony” proces spadnie znaczniej. Jest to kwestia zapotrzebowania na cykle CPU.Innymi sÅ,owy, nie ma sensu „twardo” ograniczać jakiegoÅ› procesu, jeÅ›li żaden inny proces nie potrzebuje CPU.Możesz spróbować rozwiÄ...zać problemy wykorzystania CPU wÅ,aÅ›nie za pomocÄ... zmian priorytetów i koligacji.Nadmierne obciÄ...żenie CPU przez proces powinno spaść w momencie, kiedy inny proces zacznie potrzebować czasu procesora, a obniżenie priorytetuzwiÄ™kszy szansÄ™ na ustÄ...pienie potrzebujÄ...cemu procesowi.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznaczajÄ... poszczególne metryki pamiÄ™ci wirtualnej?

Pamięć wirtalna i terminy z niÄ... zwiÄ...zane sÄ... nieco zawiÅ,e. Nawet niektórzy programiÅ›ci nie do koÅ,,ca je rozumiejÄ....

Pamięć wirtualna to warstwa abstrakcyjna, kombinacja fizycznych noÅ›ników, która pozwala na wspóÅ,dzielenie danych przez procesy.PÅ,ynÄ... z niej liczne korzyÅ›ci. Pamięć wirtualna pozwala na posiadanie bardzo dużej iloÅ›ci pamiÄ™ci, ponieważ ograniczona jest tylko przez pojemność noÅ›ników (dyski twarde lub SSD), na których znajdujÄ... siÄ™ pliki stronicowania.Ponadto, poprzez powielanie stron, można Å,atwo wspóÅ,dzielić pamięć.

Gdy do pamiÄ™ci wirtualnej uzyskiwany jest dostÄ™p (twardy bÅ,Ä...d strony), strony („części” pamiÄ™ci) sÄ... przenoszone do RAM (stronicowanie). Gdy pamięć nie jest używana przed dÅ,ugi okres czasu (lub RAM jest potrzebny gdzie indziej), strony przenoszone sÄ... do pliku stronicowania, na dysk (wystronnicowywanie). Wszystko to jest niewidoczne dla procesów i użytkownika. Proces widzi i uzyskuje dostÄ™p do pamiÄ™ci pod adresem X, a system operacyjny ma za zadanie dopilnować, aby ta część pamiÄ™ci byÅ,a w RAM. ZamysÅ,em tego rozwiÄ...zania jest to, że pamięć, do której czÄ™sto uzyskuje siÄ™ dostÄ™p, znajduje siÄ™ w RAM - aby strony pamiÄ™ci nie byÅ,y odczytywane z pliku stronicowania, z o wiele wolniejszego dysku twardego.

Pamięć zarezerwowana może być najlepiej zdefiniowana jako ilość wirtualnej pamiÄ™ci, która jest przydzielana aplikacji. W przeciwieÅ,,stwie do „Zestawu roboczego”, zawiera też ilość wystronnicowanÄ... (znajdujÄ...cÄ... siÄ™ w plikach stronicowania).

Zestaw roboczy jest to ilość aktywnej pamiÄ™ci w RAM, nie wliczajÄ...c do tego porcji wystronnicowanej (przeniesionej do pliku stronicowania).

Prywatne bajty stanowi ilość pamiÄ™ci wirtualnej w przestrzeni procesu, w którÄ... nie wlicza siÄ™ pamięć wspóÅ,dzielona innych procesów. Gdy strony pamiÄ™ci wirtualnej sÄ... powielane, mogÄ... być wspóÅ,dzielone pomiÄ™dzy różnymi procesami w pamiÄ™ci.

Prywatny zestaw roboczy jest to ilość RAM używana wyÅ,Ä...cznie przez dany proces. Zazwyczaj, wartość ta równa siÄ™ pamiÄ™ci zarezerwowanej, lecz może siÄ™ różnić, jeżeli proces wspóÅ,dzieli dużo pamiÄ™ci z innym procesem (np. kolejnÄ... instancjÄ... samego siebie). Google Chrome jest przykÅ,adem, który wykazuje, że obie wartoÅ›ci (pamięć zarezerwowana i prywatny zestaw roboczy) znacznie siÄ™ różniÄ.... Liczenie tego zestawu pamiÄ™ci wymaga wiÄ™cej cykli CPU, tak wiÄ™c wyÅ›wietlanie jego nie jest zalecane. Process Lasso wyÅ›wietli ostrzeżenie przed wÅ,Ä...czeniem ustawienia wyÅ›wietlania wartoÅ›ci prywatnego zestawu roboczego.

CaÅ,kowite użycie pamiÄ™ci wirtualnej stanowi sumÄ™ caÅ,ej wirtualnej pamiÄ™ci, która jest zmapowana w przestrzeni adresowej procesu. Wartość ta może czÄ™sto zdawać siÄ™ ogromna, ale zawiera przestrzeÅ,, stosu oraz przedziaÅ,y zarezerwowanej pamiÄ™ci, które nie sÄ... używane. WiÄ™kszoÅ›ci użytkowników znajomość tej wartoÅ›ci nie jest potrzebna.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Nie widzę niektórych procesów na liście, dlaczego?

Process Lasso ignoruje procesy, do kontrolowania których nie ma uprawnieÅ,,. W systemach Vista i nowszych trzeba uruchamiać Process Lasso z najwyższymi uprawnieniami, aby widzieć wszystkie procesy. Można to zrobić, klikajÄ...c opcjÄ™ menu „Opcje / GÅ,ówne ustawienia / ZmieÅ,, sposób uruchamiania siÄ™ Process Lasso...”. Program może wyÅ›wietlić ostrzeżenie, gdyż wÅ,Ä...czenie tego trybu wiÄ...że siÄ™ z zarzÄ...dzaniem wszystkimi procesami, wÅ,Ä...czajÄ...c w to procesy systemowe.  Process Lasso bÄ™dzie wtedy widzieć i zarzÄ...dzać wszystkimi procesami. Niektóre produkty antywirusowe sÄ... ignorowane dlatego, że posiadajÄ... zabezpieczenia anti-tamper i nie pozwalajÄ... nawet na „widzenie” swoich procesów.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

ChcÄ™, aby Process Lasso zarzÄ...dzaÅ, procesami wszystkich użytkowników, nie tylko moimi - jak to zrobić?

Podczas instalacji użytkownik jest pytany, czy życzy sobie, aby Process Lasso startowaÅ, dla wszystkich użytkowników czy tylko bieżÄ...cego użytkownika oraz czy chce, aby Process Lasso uruchamiaÅ, siÄ™ z podniesionymi uprawnieniami.Obydwie opcje sÄ... dostÄ™pne w koÅ,,cowym etapie instalacji. W omawianych oknach wystarczy najechać kursorem myszy na dowolne pole wyboru i zostanie wyÅ›wietlony balon informacyjny opisujÄ...cy, czym zaznaczenie danej opcji bÄ™dzie skutkowaÅ,o.

Zaleca siÄ™ aczkolwiek, aby każdy użytkownik miaÅ, przydzielonÄ... osobnÄ... instancjÄ™ Process Lasso.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jak ustawić, aby Process Lasso uruchamiaÅ, siÄ™ z najwyższymi uprawnieniami (system Windows Vista i nowsze), bez okna Kontroli konta użytkownika (UAC)?

Zainstaluj wersjÄ™ 4 lub nowszÄ.... Program utworzy odpowiednie zadanie Harmonogramu zadaÅ,, i bÄ™dzie bezproblemowo startowaÅ, z najwyższymi uprawnieniami, bez okna UAC.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznacza zatrzymanie „silnika” Process Lasso?

„Silnik” okreÅ›lany jest inaczej jako Regulator Procesów (processgovernor.exe) - zarzÄ...dza procesami, stanowi „serce” programu. To ten proces wdraża automatyczne zmiany - ProBalance, domyÅ›lne priorytety i koligacje, niedozwolone procesy itd. Interfejs graficzny stanowi tylko „opakowanie”, którego gÅ,ównym zadaniem jest wyÅ›wietlanie danych (lista procesów i parametry wydajnoÅ›ci) i umożliwienie Å,atwego edytowania konfiguracji. Regulator Procesów (processgovernor.exe) jest niezależny od interfejsu graficznego (processlasso.exe). Dla przykÅ,adu, interfejsu można użyć do utworzenia i zmodyfikowania ustawieÅ,,, potem w ogóle go wyÅ,Ä...czyć. „Silnik” jest cichy (nie ma nawet ikony w zasobniku systemowym), ale zapisuje wykonywane akcje do rejestru zdarzeÅ,,, który można potem zobaczyć z poziomu interfejsu graficznego.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jaka jest różnica miÄ™dzy zatrzymaniem „silnika” a zakoÅ,,czeniem pracy Process Lasso?

Przed zamkniÄ™ciem Process Lasso użytkownik jest pytany, czy chce także zatrzymać „silnik” (processgovernor.exe). Tak wiÄ™c, zakoÅ,,czenie pracy Process Lasso może zamknÄ...ć tylko interfejs graficzny lub caÅ,y program, wraz z „silnikiem”.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy „tryb gracza” jest zalecany?

Do grania lub podobnych zadaÅ,, tryb ten może (nie musi) okazać siÄ™ przydatny. Ustawia on plan zasilania wysokiej wydajnoÅ›ci i modyfikuje ustawienia ProBalance pod kÄ...tem uzyskania jak najwiÄ™kszej optymalizacji procesu pierwszego planu. Owocuje to tymczasowym przyspieszeniem pierwszego planu, lecz tylko w przypadku, gdy proces ma priorytet powyżej normalnego. Może to pomóc uniknÄ...ć „mikro-lagów”, lecz nie jest to gwarantowane, ponieważ w rzadkich przypadkach teoretycznie mogÄ... wystÄ...pić problemy ze wspóÅ,dziaÅ,aniem, zwiÄ...zane ze zmianÄ... klasy priorytetu. Jeżeli okaże siÄ™, że ten tryb nie pomaga w żaden sposób, nie bÄ™dzie powodowaÅ, też wielkich problemów. Znacznej wiÄ™kszoÅ›ci tryb ten pomaga i stanowi o wiÄ™kszej dawce wrażeÅ,, z grania.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy Process Lasso tamuje użycie pamięci lub CPU procesów?

Funkcja ProBalance nie sprawia, że proces używa mniej lub wiÄ™cej CPU czy RAM. Program, poprzez zmianÄ™ priorytetów, ustawia „kolejkÄ™” wÄ...tków procesów do wykonania tak, aby nie doszÅ,o do sytuacji, w której jeden proces zajmie caÅ,y czas CPU, blokujÄ...c wrÄ™cz system. Zmiany priorytetów nie oddziaÅ,ywujÄ... na ilość wykonywanych rozkazów, wszystkie wÄ...tki zostanÄ... wykonane a to, jaki majÄ... priorytet bÄ™dzie stanowić o tym, w jakiej kolejnoÅ›ci (ustawienie wysokiego priorytetu nie sprawi, że proces zakoÅ,,czy swoje zadanie szybciej!).

Użycie pamiÄ™ci wirtualnej nie jest w żaden sposób zmieniane przez Process Lasso. Chociaż program posiada funkcjÄ™ podobnÄ... do tych znanych z „czyÅ›cicieli pamiÄ™ci” (memory cleaners), nie zaleca siÄ™ stosowania jej.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jak ustawić kombinacjÄ™ klawiszy wywoÅ,ujÄ...cÄ... okno gÅ,ówne Process Lasso?

Program nie zawiera w sobie zapisanej kombinacji klawiszy, która wywoÅ,ywaÅ,aby jego okno. Problem można rozwiÄ...zać w klasyczny sposób: kliknij PPM ikonÄ™ Process Lasso w menu Start, wybierz „WÅ,aÅ›ciwoÅ›ci”. Otworzy siÄ™ okno, kliknij pole tekstowe obok napisu „Klawisz skrótu”. NaciÅ›nij docelowÄ... kombinacjÄ™ (np. CTRL+ALT+K). Kliknij „Zastosuj”, nastÄ™pnie „OK”. Od tego momentu, za każdym razem po naciÅ›niÄ™ciu zdefiniowanej kombinacji klawiszy, okno Process Lasso powinno siÄ™ pojawiać.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

#18

Dlaczego funkcja ProBalance programu Process Lasso nie uwzglÄ™dnia przy optymalizacji procesów zwiÄ...zanych z oprogramowaniem antywirusowym?

Wiele programów antywirusowych jest wrażliwych na zmiany priorytetów, wiÄ™c ich procesy sÄ... wykluczane z hamowania ProBalance. Rozważmy przypadek skanera czasu rzeczywistego programu antywirusowego.Za każdym razem, gdy plik jest otwierany, proces otwierajÄ...cy plik musi poczekać na ukoÅ,,czenie skanowania. Chcemy, aby skanowanie przebiegÅ,o szybko i pÅ,ynnie. Obniżenie priorytetu nie przyspieszy skanowania - wrÄ™cz przeciwnie. Inne oprogramowanie nie obchodzi siÄ™ z procesami tak ostrożnie jak ProcessLasso. Bitsum chce dziaÅ,ać porzÄ...dnie, nawet jeÅ›li ma to czasami oznaczać myÅ›lenie ludzi, że program nie dziaÅ,a, ponieważ pomija proces używajÄ...cy dużo CPU.

Jeżeli proces antywirusowy nie jest jeszcze wpisany w Process Lasso, program prawdopodobnie i tak nie przeprowadziÅ,by na nim dziaÅ,aÅ,,. Jeżeli już do tego dochodzi, po prostu wyklucz proces z hamowania ProBalance. Przeważnie, domyÅ›lne ustawienia bez problemu „odsiewajÄ...” krytyczne procesy programów antywirusowych.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy dziaÅ,anie Process Lasso może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego?

Nie. Wszelkie dynamiczne operacje Process Lasso sÄ... w zupeÅ,noÅ›ci bezpieczne i wÅ,aÅ›ciwie nie ma możliwoÅ›ci wystÄ...pienia poważnych komplikacji.Ponadto, po latach testowania, wykryliÅ›my i pomogliÅ›my w rozwiÄ...zaniu wielu specyficznych problemów ze wspóÅ,dziaÅ,aniem, które negatywnie wpÅ,ywaÅ,y na wydajność.Process Lasso jest dojrzaÅ,ym i dobrze przetestowanym produktem.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznacza biaÅ,a linia, którÄ... czasami widujÄ™ na wykresie?

Linia ta przedstawia historiÄ™ CPU aktualnie zaznaczonego procesu. Zgadza siÄ™, tego w legendzie nie ma.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Process Lasso zdaje siÄ™ nie podejmować jakichkolwiek dziaÅ,aÅ,, w celu „hamowania” nadmiernie aktywnych procesów. Co siÄ™ dzieje?

DomyÅ›lnie, Process Lasso wyklucza proces pierwszego planu (posiadajÄ...cy kursor myszki i klawiaturÄ™) z hamowania.Trzeba kliknÄ...ć inne okno (innego programu), wtedy wspomniany proces nie bÄ™dzie już na pierwszym planie i Process Lassopodejmie wobec niego dziaÅ,ania. Zamiennie, można wyÅ,Ä...czyć wykluczanie procesów pierwszego planu.Sporadyczne hamowanie procesu pierwszego planu nie zaszkodzi, ponieważ inny proces tÅ,a także zostanie hamowany, równolegle.Poprzez „hamowanie” rozumiemy, oczywiÅ›cie, tymczasowe obniżenie klasy priorytetu, nie - jakikolwiek sposób ograniczania użycia CPU (zobacz dokumentacjÄ™ ProBalance).
<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy Process Lasso jest zalecany dla grajÄ...cych w gry komputerowe?

Tak, program bÄ™dzie poprawiaÅ, reagowanie i może pomóc w redukowaniu wystÄ...pieÅ,, „lagów”. Starsze wersje Process Lasso wymagaÅ,y rÄ™cznego wykluczania procesów gier z hamowania ProBalance, lecz nowsze domyÅ›lnie nigdy nie hamujÄ... procesów pierwszego planu.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy hamowanie poza-kontrolÄ... ProBalance przez Process Lasso spowalnia procesy?

Nie. Process Lasso „hamuje” procesy poprzez tymczasowe obniżanie ich priorytetów.   Daje to innym procesom wiÄ™kszÄ... szansÄ™ na korzystanie z CPU, jeÅ›li sÄ... procesy potrzebujÄ...ce CPU. Jeżeli nie ma (lub dopóki nie ma), hamowany proces nadal może maksymalnie korzystać z CPU. Hamowany proces nie zwalnia wskutek obniżenia priorytetu, ale może wtedy ustÄ...pić pierwszeÅ,,stwa innemu procesowi.   To niewielkie ustÄ...pienie robi znacznÄ... różnicÄ™ w reagowaniu, ale niewielkÄ... w prÄ™dkoÅ›ci wykonywania procesu tÅ,a.

Aby uzyskać wiÄ™cej informacji, zobacz artykuÅ, Funkcja ProBalance od Å›rodka.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jak ProBalance wpÅ,ywa na napÄ™dy optyczne CD/DVD?

Programy do nagrywania CD/DVD nie używajÄ... na tyle procesora, aby zostać hamowanymi, ponieważ (przeważnie) czekajÄ... na I/O dysku lub napÄ™du optycznego. Bardziej prawdopodobne jest to, że Process Lasso zapobiegnie sytuacji niedopeÅ,nienia bufora (buffer underrun) w sytuacji dużego obciÄ...żenia zasobów: priorytet agresywnego procesu jest obniżany,dajÄ...c w ten sposób aplikacji wypalajÄ...cej szansÄ™ na wiÄ™kszÄ... ilość cykli CPU.Nawet gdyby Process Lasso obniżyÅ, priorytet procesu nagrywajÄ...cego pÅ,ytÄ™, nie przyniosÅ,oby to negatywnych skutków, ponieważ priorytety pozostaÅ,ych aktywnychprocesów także zostaÅ,yby obniżone (zachowana równowaga).

Ponadto, niektóre programy wypalajÄ...ce podnoszÄ... sobie priorytet, a Process Lasso (domyÅ›lnie) nie hamuje takich procesów - w wierze tego, że podnoszÄ... go sobie z dobrego powodu.

Po prostu, bardziej prawdopodobne jest to, że Process Lasso pomoże takim programom, a w trudnej sytuacji - nie pogorszy.Dodanie procesów wypalajÄ...cych do listy wykluczeÅ,, ProBalance jest dobrym pomysÅ,em, ale dalekie od koniecznego.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy powinno siÄ™ mieć wÅ,Ä...czone przyspieszanie pierwszego planu?

Windows już to robi, dajÄ...c wÄ...tkom pierwszego planu trzykrotnie dÅ,uższe partie czasu w stosunku do wÄ...tków tÅ,a (krotność zależy od wersji systemu i konfiguracji) oraz nieznacznie zwiÄ™kszajÄ...c priorytet wÄ...tku. Process Lasso jest zdolny do przeprowadzania dodatkowego inteligentnego przyspieszania pierwszego planu w sposób, który uzupeÅ,nia, wbudowany w system Windows, mechanizm. Nie zalecamy jednak, aby ta opcja byÅ,a wÅ,Ä...czona, ponieważ Windows już dba o to, aby proces na pierwszym planie dziaÅ,aÅ, tak efektywnie jak to tylko możliwe. Dla wiÄ™kszoÅ›ci ludzi dodatkowe przyspieszanie prawdopodobnie nie przyniesie wymiernej korzyÅ›ci, aczkolwiek w pewnych sytuacjach może. WÅ,Ä...czenie tego ustawienia nie powinno wyrzÄ...dzić szkód, wiÄ™c możesz sprawdzić jak to dziaÅ,a - możesz nie uzyskać oczekiwanych rezultatów. Hamowanie procesów jest ważniejszÄ... funkcjÄ... Process Lasso oraz stanowi wÅ,aÅ›ciwy sposób na  obsÅ,ugiwanie sytuacji, w których procesy tÅ,a kolidujÄ... z wÄ...tkiem pierwszego planu (który  jest „faworyzowany” przez system Windows).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jaka jest różnica miÄ™dzy klasÄ... priorytetu pierwszego planu a przyspieszaniem wÄ...tku pierwszego planu?

Klasa priorytetu pierwszego planu obejmuje wszystkie wÄ...tki procesu (aplikacji, programu) bÄ™dÄ...cego na pierwszym planie (posiadajÄ...cego kursor myszki i klawiaturÄ™).

Przyspieszanie wÄ...tku pierwszego planu przyspiesza tylko pojedynczy wÄ...tek na pierwszym planie. Laik może uznać wÄ...tek za część programu - tylko „część najbardziej na wierzchu” jest przyspieszana, pozostaÅ,e wÄ...tki („części”) - już nie.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co z możliwoÅ›ciÄ... instalacji nienadzorowanej (cicha instalacja, linia poleceÅ,,)?

Process Lasso oferuje peÅ,ne wsparcie instalacji nienadzorowanych. Wszelkie konieczne ustawienia mogÄ... zostać przekazane instalatorowi za pomocÄ... linii poleceÅ,,, wÅ,Ä...czajÄ...c w to klucz licencyjny.

Argumenty linii poleceÅ,, dla instalatora (obsÅ,ugiwane także przez moduÅ, InstallHelper)
 

     
PrzeÅ,Ä...cznik (domyÅ›lne wartoÅ›ci pogrubione) Opis PrzykÅ,ady
/S (wielkość liter ma znaczenie) Przeprowadza cichÄ... instalacjÄ™. Ponieważ żadne okna dialogowe nie sÄ... wyÅ›wietlane podczas takiej instalacji, powinno siÄ™ przekazać w linii poleceÅ,, pozostaÅ,e parametry (spójrz poniżej) rÄ™cznie, aby konfiguracja programu po instalacji odzwierciedlaÅ,a to, czego oczekiwano. ProcessLassoSetup.exe /S
/language=English
 • English
 • Russian
 • Finnish
 • Polish
 • Italian
 • Serbian
 • Japanese
 • Dutch
 • TradChinese
 • SimpChinese
 • ..(pozostaÅ,e)..
OkreÅ›la docelowy jÄ™zyk programu. Jeżeli parametr ten nie jest przekazywany, instalator przyjmuje jÄ™zyk angielski. ProszÄ™ zwrócić uwagÄ™, że pewne jÄ™zyki sÄ... okreÅ›lone inaczej, np. SimpChinese. Niektóre jÄ™zyki sÄ... wyÅ,Ä...czane, jeżeli tÅ,umaczenie nie jest aktualizowane od dÅ,uższego czasu. Ponadto, niektóre nowo dodane jÄ™zyki mogÄ... nie być tutaj wymienione. ProcessLassoSetup.exe /S /language=English
ProcessLassoSetup.exe /S /language=Polish
ProcessLassoSetup.exe /S /language=Finnish
ProcessLassoSetup.exe /S /language=Serbian
/key=kod Ustawia kod aktywacji offline, który jest różny od standardowego kodu aktywacyjnego. Stanowi ciÄ...g postaci „#12345678”. DoÅ,Ä...czenie znaku „#” przed ciÄ...giem numerycznym jest opcjonalne, lecz w przypadku aktywacji z poziomu interfejsu użytkownika „#” jest wymagany przed kodem. Klucze aktywacji offline przysÅ,ugujÄ... tylko licencjom serwerowym i woluminowym. ProcessLassoSetup.exe /S /key=1234567892781
/gui_start_type=[all|current|manual][,uac] OkreÅ›la sposób uruchamiania siÄ™ interfejsu graficznego: przy logowaniu siÄ™ dla wszystkich użytkowników (all), tylko dla bieżÄ...cego użytkownika (current) lub rÄ™czny (manual).   Kontekst użytkownika czerpany jest z kontekstu, w jakim instalator zostaÅ, uruchomiony. Dodanie „UAC” sprawi, że Regulator Procesów (processgovernor.exe) bÄ™dzie uruchamiaÅ, siÄ™ z podniesionymi uprawnieniami w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oraz nowszych. ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=all
ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=current
ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=manual
ProcessLassoSetup.exe /S /gui_start_type=all,UAC
/governor_start_type=[all|current|service|manual][,uac] OkreÅ›la sposób uruchamiania siÄ™ interfejsu graficznego: przy logowaniu siÄ™ dla wszystkich użytkowników (all), tylko dla bieżÄ...cego użytkownika (current) lub rÄ™czny (manual).   Kontekst użytkownika czerpany jest z kontekstu, w jakim instalator zostaÅ, uruchomiony. Gdy /governor_start_type=service, to przeÅ,Ä...czniki /username oraz /password mogÄ... zostać użyte, aby okreÅ›lić kontekst uruchamiania siÄ™ usÅ,ugi Process Lasso. JeÅ›li nie poda siÄ™ danych logowania, instalator przyjmie kontekst systemowy. Dodanie „UAC” sprawi, że Regulator Procesów (processgovernor.exe) bÄ™dzie uruchamiaÅ, siÄ™ z podniesionymi uprawnieniami w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 oraz nowszych. ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=all
ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=current
ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service
ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service /username=uzytkownik /password=G$@2b1dja(8M
ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=all,UAC /username=uzytkownik /password=h*a51~0LoPs%
/logfolder=sciezka OkreÅ›la Å›cieżkÄ™ dla globalnego rejestru zdarzeÅ,,. DomyÅ›lnie, każdy użytkownik ma osobny folder na rejestr zdarzeÅ,,, w odpowiadajÄ...cym folderze Danych aplikacji. Przed zastosowaniem tego przeÅ,Ä...cznika proszÄ™ upewnić siÄ™, czy Å›cieżka jest zapisywalna dla wszystkich użytkowników w systemie. ProcessLassoSetup.exe /S /logfolder=c:\systemlogs
ProcessLassoSetup.exe /S /logfolder=c:\systemlogs
/configfolder=sciezka OkreÅ›la Å›cieżkÄ™ dla globalnej konfiguracji. DomyÅ›lnie, każdy użytkownik ma osobny folder na rejestr zdarzeÅ,,, w odpowiadajÄ...cym folderze Danych aplikacji. Przed zastosowaniem tego przeÅ,Ä...cznika proszÄ™ upewnić siÄ™, czy Å›cieżka jest przynajmniej odczytywalna dla wszystkich użytkowników oraz - zapisywalna dla tych, którym planujesz zezwolić na zmiany w konfiguracji programu. ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config
ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config
/launch_gui=[true|false] OkreÅ›la, czy uruchomić interfejs graficzny po instalacji. WÅ,Ä...czenie interfejsu graficznego automatycznie minimalizuje go do zasobnika systemowego. ProcessLassoSetup.exe /S /launch_gui=true  
/importconfigfrom=sciezka OkreÅ›la Å›cieżkÄ™, z której ma siÄ™ zaimportować konfiguracjÄ™. Powinno być stosowane wraz z przeÅ,Ä...cznikiem /configfolder. Plik, który zostanie okreÅ›lony przy przeÅ,Ä...czniku /importconfigfrom, bÄ™dzie stanowić poczÄ...tkowÄ... (nie: domyÅ›lnÄ...) konfiguracjÄ™ Process Lasso. Można podać folder lub Å›cieżkÄ™ do pliku konfiguracyjnego - jeÅ›li poda siÄ™ sam folder, prolasso.ini zostanie automatycznie doÅ,Ä...czone do Å›cieżki. ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config /importconfigfrom=c:\temp

równoznaczne z [...] /importconfigfrom=c:\temp\prolasso.ini

ProcessLassoSetup.exe /S /configfolder=c:\pl_config /importconfigfrom=c:\temp\my_default_config.ini
/username=uzytkownik
/password=haslo
Gdy Regulator Procesów uruchamiany jest jako usÅ,uga (/governor_start_type=service), przeÅ,Ä...czniki te pozwalajÄ... okreÅ›lić dane logowania, aby usÅ,uga uruchamiaÅ,a siÄ™ w kontekÅ›cie danego użytkownika. Użytkownik musi mieć uprawnienie do logowania w trybie usÅ,ugi (zobacz pytanie FAQ). Gdy dane logowania nie sÄ... podane, program przyjmuje kontekst systemowy. ProszÄ™ zwrócić uwagÄ™ na to, że wielkość liter w haÅ›le ma znaczenie. ProcessLassoSetup.exe /S /governor_start_type=service /username=uzytkownik /password=m63B(db@1-V  
/configpw=haslo Ustawia hasÅ,o konfiguracji. HasÅ,o to jest wymagane przy próbie modyfikacji pliku konfiguracyjnego z poziomu interfejsu graficznego. Użycie przeÅ,Ä...cznika bez wartoÅ›ci spowoduje usuniÄ™cie hasÅ,a. ProcessLassoSetup.exe /S /configpw=H5#c)@sQ`+


  Argumenty linii poleceÅ,, ProcessLasso.exe
 

Można przekazywać argumenty albo interfejsowi graficznemu, albo Regulatorowi Procesów. Można ich używać, aby odgórnie ustalać Å›cieżki konfiguracji i rejestru zdarzeÅ,,. Zaleca siÄ™, aby zmiany Å›cieżek konfiguracji i rejestru zdarzeÅ,, byÅ,y przeprowadzane przez instalatora lub moduÅ, InstallHelper.

 
PrzeÅ,Ä...cznik Opis PrzykÅ,ady
/Tray Powoduje, że okno gÅ,ówne nie pojawi siÄ™ od razu (minimalizowanie siÄ™ do zasobnika systemowego). ProcessLasso.exe /tray
/ConfigFolder=sciezka OkreÅ›la folder z konfiguracjÄ.... Przyjmuje siÄ™, że w danym folderze istnieje plik prolasso.ini - jeÅ›li nie, zostanie utworzony nowy plik konfiguracyjny z domyÅ›lnymi ustawieniami.
  ProcessLasso.exe   /ConfigFolder="c:\program files\Process Lasso\"
  ProcessLasso.exe /ConfigFolder=c:\config\
  ProcessLasso.exe /ConfigFolder=\\server1\ProcessLassoConfig\
 
/LogFolder=sciezka OkreÅ›la folder na rejestr zdarzeÅ,,. Wymagane sÄ... uprawnienia odczytu i zapisu dla danego folderu.
  ProcessLasso.exe /LogFolder=\\server1\logfolder
  ProcessLasso.exe /LogFolder=c:\pslogs
 
/Config PrzywoÅ,uje okno dialogowe konfiguracji ProBalance. Przeważnie tylko instalator używa tego przeÅ,Ä...cznika. ProszÄ™ mieć na uwadze to, że   przeÅ,Ä...cznik ten skutkuje uruchomieniem osobnej instancji Process Lasso, która tylko i wyÅ,Ä...cznie wyÅ›wietla okno konfiguracji ProBalance. ProcessLasso.exe /config

 

Argumenty linii poleceÅ,, ProcessGovernor.exe
 

PrzeÅ,Ä...cznik Opis PrzykÅ,ady
/ConfigFolder=sciezka OkreÅ›la folder z konfiguracjÄ.... Przyjmuje siÄ™, że w danym folderze istnieje plik prolasso.ini - jeÅ›li nie, zostanie utworzony nowy plik konfiguracyjny z domyÅ›lnymi ustawieniami. ProcessGovernor.exe /ConfigFolder="c:\program   files\Process Lasso\"
  ProcessGovernor.exe /ConfigFolder=c:\config\
  ProcessGovernor.exe /ConfigFolder=\\server1\ProcessLassoConfig\
/LogFolder=sciezka OkreÅ›la folder na rejestr zdarzeÅ,,. Wymagane sÄ... uprawnienia odczytu i zapisu dla danego folderu.
  ProcessGovernor.exe /LogFolder=\\server1\logfolder
  ProcessGovernor.exe /LogFolder=c:\pslogs
 
<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Inny program podjÄ...Å, akcjÄ™, kiedy Process Lasso pozostaÅ, bezczynny lub odwrotnie. O co chodzi?

Automatyczne zarzÄ...dzanie priorytetami procesów/wÄ...tków bez „twardego” ingerowania w pracÄ™ systemu i aplikacji, przy zachowaniu efektywnoÅ›ci zwiÄ™kszania reagowania systemu, to delikatna sprawa. Można zrobić to w prosty sposób, aby po prostu dziaÅ,aÅ,o.Process Lasso zostaÅ, zaprojektowany tak, aby jak najmniej kolidować z planistÄ... Windows.Staramy siÄ™, aby program byÅ, uzupeÅ,nieniem i aby wspóÅ,dziaÅ,aÅ, z systemem.Niestety, wiele pozostaÅ,ych produktów, majÄ...cych mniej wyszukane podejÅ›cie do sprawy, może nie dziaÅ,ać tak Å,agodnie i poprawnie.SÄ... przypadki, że konkurencyjne produkty speÅ,niajÄ... oczekiwania lub robiÄ... coÅ› lepiej - wszystko zależy od Å›rodowiska, w którym program pracuje.Nasz produkt oferuje podstawowÄ... funkcjonalność za darmo. Zapraszamy do sprawdzenia Process Lasso, czy bÄ™dzie on Tobie odpowiadać.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Dlaczego odradzacie używania funkcji trymowania pamięci?

RAM to najszybszy noÅ›nik informacji w Twoim komputerze. Generalnie, chce siÄ™, aby znajdowaÅ,o siÄ™ tam tak dużo danych, jak to tylko możliwe. Trymowanie wystronnicowywuje (przenosi z RAM do pliku stronicowania) pamięć, tak że wiÄ™cej RAM jest wolnego dla pamiÄ™ci podrÄ™cznej systemu lub startu nowej aplikacji. Gdy strony zostajÄ... wystronnicowywane, muszÄ... zostać stronicowane z powrotem, czyli przeniesione z pliku stronicowania do RAM. Aby uzyskać wiÄ™cej informacji, zobacz ten artykuÅ,.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co przedstawia parametr reagowania?

Parametr ten reprezentuje zdolność nadÄ...żenia podsystemu wÄ...tków za żÄ...daniami. Nie opublikujemy dokÅ,adnego sposobu liczenia tego parametru. Możemy zdradzić tyle, że jest to dość proste i dokÅ,adne mierzenie.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznacza zmiana ikony w zasobniku systemowym na ikonÄ™ sygnalizacji ulicznej?

Jeżeli ustawienia nie sÄ... zmienione, oznacza to, że priorytet jakiegoÅ› procesu zostaÅ, automatycznie obniżony poprzez mechanizm hamowania lub też dlatego, że użycie CPU przez dÅ,uższy okres wynosi 100%.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznaczajÄ... wyróżnione sekcje wykresu?

OdzwierciedlajÄ... one okresy, w których priorytet procesu zostaÅ, obniżony, aby poprawić reagowanie systemu. Pomaga to wyobrazić sobie efekt, jaki niesie ze sobÄ... tymczasowe obniżanie klasy priorytetu (zielony wskaźnik reagowania pnie w górÄ™).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Z czym wiÄ...że siÄ™ wÅ,Ä...czenie „trybu wymuszonego”, tj. opcji „Wymuszaj domyÅ›lne ustawienia procesów”?

Czasami aplikacje kontrolujÄ... priorytety swoich procesów. Process Lasso nie zwalcza tego typu dziaÅ,aÅ,,, podejmuje tylko jednÄ... próbÄ™ ustawienia priorytetu lub koligacji.Tryb wymuszony sprawia, że Process Lasso nie poprzestaje na tej jednej próbie - agresywnie ustawia domyÅ›lnie zdefiniowany priorytet (lub koligacjÄ™) za każdym razem, gdy ulega on zmianie.Warto zaznaczyć, że gdy aplikacja ustawia sobie odpowiedni priorytet, potencjalnie robi to w dobrej wierze.

PrzykÅ,ad: powiedzmy, że ustawiono procesowi domyÅ›lny priorytet powyżej normalnego. Zmieniasz priorytet rÄ™cznie na normalny, albo program robi to samodzielnie. Process Lasso nie bÄ™dzie uporczywie walczyÅ, z tym procesem (albo TwojÄ... rÄ™cznÄ... zmianÄ...), wiÄ™c pozostawi ustawienie nietkniÄ™te. Jeżeli tryb wymuszony jest wÅ,Ä...czony, priorytet procesu zostanie z powrotem ustawiony na zdefiniowany domyÅ›lny, w naszym przypadku powyżej normalnego.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co to jest „przyspieszanie wÄ...tku” lub „dynamiczne przyspieszanie wÄ...tku Windows”, znajdujÄ...ce siÄ™ w ustawieniach?

Gdy ta funkcja jest wÅ,Ä...czona, Windows tymczasowo zwiÄ™ksza priorytety wÄ...tków procesu, gdy ten opuszcza stan oczekiwania. Zobacz ten artykuÅ, MSDN, aby uzyskać wiÄ™cej informacji. WyÅ,Ä...czenie tej funkcji może mocno odbić siÄ™ na wydajnoÅ›ci aplikacji okienkowych, posiadajÄ...cych interfejs graficzny. Dla aplikacji tÅ,a ustawienie to nie ma wiÄ™kszego znaczenia.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co oznacza „(*)”, pokazywane obok priorytetów na liÅ›cie procesów?

Oznacza to, że dynamiczne przyspieszanie priorytetu wÄ...tku jest wÅ,Ä...czone dla danego procesu (zobacz inne pytanie na ten temat, aby dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co z priorytetami I/O?

Process Lasso od wersji 4.09 beta oferuje możliwość ustawienia bieżÄ...cego i domyÅ›lnego priorytetu I/O. Funkcjonalność ta wymaga systemu Windows Vista lub nowszego.

Priorytet I/O czerpany jest z wartoÅ›ci priorytetu I/O wÄ...tku wykonujÄ...cego zadanie I/O, który to jest zależny od klasy priorytetu procesu, którego częściÄ... jest dany wÄ...tek. DostÄ™pne sÄ... dwa poziomy priorytetów dla aplikacji: Normalny oraz Bardzo niski. Chociaż technicznie wszystkich klas jest 5, tylko te 2 sÄ... zaimplementowane i dostÄ™pne dla procesów.

Zmiana priorytetu I/O wÄ...tku bÄ™dzie bezpoÅ›rednio oddziaÅ,ywać na I/O wÄ...tku. W ten sposób Process Lasso jest już w stanie zmieniać priorytety I/O. Microsoft zaleca, aby aplikacja, zmieniajÄ...c sobie priorytet I/O, stosowaÅ,a priorytet wÄ...tku wywoÅ,ujÄ...cego (bezpoÅ›rednio lub poprzez zmianÄ™ klasy bazowej priorytetu procesu).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Process Lasso nie minimalizuje swojego okna do zasobnika systemowego, co jest nie w porzÄ...dku?

Jest to najprawdopodobniej spowodowane brakiem przeÅ,Ä...cznika /tray w wartoÅ›ci autostartu w rejestrze. Najprostszym sposobem rozwiÄ...zania tego problemu jest reinstalacja Process Lasso (nie ma potrzeby najpierw odinstalowywać, w ten sposób ustawienia użytkownika powinny zostać zachowane).

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Co z priorytetami pamięci?

System Windows Vista oraz nowsze oznaczajÄ... strony pamiÄ™ci wirtualnej priorytetami, poprzez ReadyBoost. Parametry te mogÄ... zostać Å,atwo odczytane, ale trudniej je zmieniać. Pracujemy nad sposobem obsÅ,ugi priorytetów pamiÄ™ci, aczkolwiek zalecamy, aby użytkownicy nie mieszali w ustawieniach domyÅ›lnego priorytetu pamiÄ™ci. ProszÄ™ mieć na uwadze, że system Windows i ReadyBoost sÄ... zaprojektowane tak, aby wspóÅ,dziaÅ,ać tak optymalnie, jak to możliwe. Za wiele zmian może źle wpÅ,ynÄ...ć na stabilność systemu. Process Lasso już robi Å›wietnÄ... robotÄ™, wiÄ™c wiÄ™kszoÅ›ci użytkowników funkcja priorytetów pamiÄ™ci raczej siÄ™ nie przyda... choć i tak jÄ... w koÅ,,cu w peÅ,ni zaimplementujemy.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Posiadam peÅ,nÄ... wersjÄ™ Process Lasso Pro, lecz nadal widujÄ™ okna zachÄ™cajÄ...ce do zakupu. Co jest nie w porzÄ...dku?

odpowiedź dotyczy wersji 3.84.0 oraz starszych

Wersja Pro stanowi kompletnie inny pakiet instalacyjny. Najprawdopodobniej przez pomyÅ,kÄ™ zainstalowano wersjÄ™ próbnÄ.... Musisz zainstalowaćwersjÄ™ pobranÄ... ze swojego konta My Bitsum.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Na liÅ›cie procesów niedozwolonych znalazÅ,y siÄ™ krytyczne procesy systemowe i mam teraz problemy. Co muszÄ™ zrobić, aby to naprawić?

Jeżeli nie jesteÅ› w stanie uruchomić interfejsu graficznego Process Lasso (niemożność normalnego funkcjonowania systemu), przejdź do nastÄ™pnego akapitu.Jeżeli jesteÅ› w stanie uzyskać dostÄ™p do interfejsu graficznego Process Lasso, masz trzy możliwoÅ›ci osiÄ...gniÄ™cia pliku konfiguracyjnego:

 • (zalecany) Kliknij pozycjÄ™ menu „Opcje / Resetuj wszystkie ustawienia”.
 • (bardziej czasochÅ,onny) Kliknij pozycjÄ™ menu „Konfiguracja i rejestr zdarzeÅ,, / RÄ™cznie edytuj bieżÄ...cy plik konfiguracyjny...”. Otworzy siÄ™ plik, znajdź liniÄ™ zaczynajÄ...cÄ... siÄ™ DisallowedProcesses i usuÅ,, zawartość linii po prawej stronie znaku równoÅ›ci. Zapisz plik („Plik / Zapisz” lub Ctrl+S). Uruchom ponownie system i lista niedozwolonych procesów powinna być pusta.
 • (zaawansowany) Kliknij pozycjÄ™ menu „Pomoc / O Process Lasso”. Pojawi siÄ™ okno, które bÄ™dzie zawierać Å›cieżkÄ™ do pliku konfiguracyjnego. PosÅ,uż siÄ™ informacjÄ..., aby móc przejść do folderu z plikiem konfiguracyjnym i rÄ™cznie otworzyć go w celu poprawy (w sposób opisany punkt wyżej) lub aby go usunÄ...ć.
Jeżeli system jest w miarę operatywny, możesz też spróbować odinstalować Process Lasso.

Kiedy jest naprawdę źle i system nie funkcjonuje normalnie...

Wtedy będzie trzeba uruchomić system w Trybie awaryjnym.

Jeżeli nie masz jakichÅ› szczególnych ustawieÅ,, lub to, co stanie siÄ™ z konfiguracjÄ... programu nie ma dla Ciebie wiÄ™kszego znaczenia, możesz usunÄ...ć pliki konfiguracyjne albo zmodyfikować je tak, aby miaÅ,y pusty parametr DisallowedProcesses. Aby je usunÄ...ć, możesz odinstalować Process Lasso lub uzyskać do nich dostÄ™p rÄ™cznie.

Aby dostać siÄ™ do plików konfiguracyjnych, potrzebujesz pobrać ich Å›cieżki (lokalizacje, gdzie sÄ...). Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe).

BÄ™dziesz musiaÅ,(a) usunÄ...ć dwa pliki konfiguracyjne (lub wyczyÅ›cić w nich parametr listy niedozwolonych procesów): globalny i użytkownika.

Najpierw zajmijmy siÄ™ plikiem konfiguracyjnym użytkownika. W Edytorze rejestru przejdź do nastÄ™pujÄ...cego klucza (panel po lewej): HKEY_CURRENT_USER\Software\ProcessLasso i, po prawej stronie, powinna być wartość o nazwie ConfigFile. Kliknij jÄ... podwójnie, aby móc skopiować Å›cieżkÄ™ pliku do schowka. Jak już znasz folder, przejdź do niego „na piechotÄ™”, aby usunÄ...ć plik lub wklej Å›cieżkÄ™ ze schowka albo do okna Wiersza polecenia (PPM okno CMD i wybierz „Wklej”), albo do okna „Uruchamianie” (Win+R), w celu otowrzenia pliku. JeÅ›li chcesz zmodyfikować plik, znajdź liniÄ™ zaczynajÄ...cÄ... siÄ™ DisallowedProcesses i usuÅ,, zawartość linii po prawej stronie znaku równoÅ›ci. Zapisz plik.

Aby usunÄ...ć/zmodyfikować globalny plik konfiguracyjny, postÄ™puj analogicznie poprzez pobranie Å›cieżki pliku INI z wartoÅ›ci ConfigFile z klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProcessLasso

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Process Lasso komunikuje o tym, że „Regulator Procesów nie jest uruchomiony”. Co to oznacza?

Z jakiegoÅ› powodu „silnik” Process Lasso (ProcessGovernor.exe) nie jest uruchomiony. To ten proces odpowiada za zmiany priorytetów oraz stosowanie szeregu reguÅ, i wprowadzanie innych zmian. Aby uruchomić „silnik”, kliknij prawym przyciskiem ikonÄ™ Process Lasso w zasobniku systemowym (lub menu „GÅ,ówne”) i wybierz „Uruchom Regulator Procesów”.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Czy Process Lasso obsÅ,uguje Windows 8/2012?

Tak, Process Lasso jest dostosowany do pracy w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 2012. Korzystanie z Process Lasso na tych systemach przyniesie tak samo wymierne korzyÅ›ci, jak pod Windows XP. Ponadto, program posiada kilka funkcji, które uzupeÅ,niajÄ... usprawnienia nowszego planisty CPU i I/O dostarczanego przez Microsoft.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

Jak mogÄ™ uruchomić „silnik” (processgovernor.exe) jako usÅ,ugÄ™ w kontekÅ›cie konkretnego użytkownika w edycji Home systemu Windows Vista (brak secpol.msc)?

Windows Vista Home i Starter nie posiadajÄ... konsoli „Ustawienia zabezpieczeÅ,, lokalnych”, trzeba wiÄ™c rÄ™cznie przypisać token SeServiceLogonRight użytkownikowi. Można to zrobić przy pomocy narzÄ™dzia trybu konsoli NTRIGHTS, dostarczanego przez Microsoft (pobierz, informacje).Otwórz Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora i wydaj polecenie:

NTRIGHTS -u nazwa_uzytkownika +r SeServiceLogonRight

Od tego momentu, nazwa_uzytkownika bÄ™dzie mógÅ, uruchamiać w swoim kontekÅ›cie program jako usÅ,ugÄ™.

Można również wybrać, aby Process Lasso uruchamiaÅ, siÄ™ jako usÅ,uga systemowa.

W przypadku pozostaÅ,ych edycji Windows uruchom konsolÄ™ secpol.msc i zmieÅ,, ustawienie „Zasady lokalne \ Przypisywanie praw użytkownika \ Logowanie w trybie usÅ,ugi”.

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>

hanemach_gt

<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>