Najważniejsze zmiany Process Lasso 6.5 - 6.6

Started by hanemach_gt, June 30, 2013, 04:07:03 AM

Previous topic - Next topic

hanemach_gt

Ciagle trwajÄ... prace nad Process Lasso. Zmian jest dużo, tak wiÄ™c postanowiÅ,em wyodrÄ™bnić ważniejsze z nich. Najważniejsze dla Was (moim zdaniem) wyróżniÅ,em.

PeÅ,na lista zmian (po angielsku) znajduje siÄ™ tam >> https://bitsum.com/changelog/pl/changes.htm#latest


 • od wersji 6.6.0.60, zaznaczenie opcji "ZarzÄ...dzaj wszystkimi procesami, do których Process Lasso ma dostÄ™p" (tj. wszystkich użytkowników) implikuje (automatycznie wÅ,Ä...cza) podniesienie uprawnieÅ,,; w poprzednich wersjach trzeba byÅ,o obie opcje zaznaczać oddzielnie
 • dodano operacjÄ™ warunkowÄ... "uruchom" do funkcji Watchdog
 • wprowadzono ciche aktualizacje (okno aktualizacji niewidoczne)
 • zwiÄ™kszono interwaÅ, wyÅ›wietlania balona informacyjnego o aktualizacji do 20 sekund
 • wprowadzono wymuszone odÅ›wieżanie ikon procesów w celu unikniÄ™cia nieprawidÅ,owoÅ›ci w przypisywaniu ikon do procesów
 • poprawiono dokÅ,adność wskaźnika reagowania
 • zmieniono nazwÄ™ menu "Konfiguracja i rejestr zdarzeÅ,," na "Plik"
 • wÅ,Ä...czono poprzednio wyÅ,Ä...czonÄ... operacjÄ™ warunkowÄ... zmiany koligacji CPU na bazie wykorzystania pamiÄ™ci wirtualnej (Watchdog)
 • zmieniono sposób wyÅ›wietlania koligacji (grupowanie), np: 0;2-4 dla procesorów 0;2;3;4
 • naprawiono przyjmowanie typów uruchamiania interfejsu graficznego i Regulatora Procesów przez instalatora za pomocÄ... linii poleceÅ,,
 • reorganizacja i uproszczenie menu kontekstowych caÅ,ego programu
 • przeniesiono podmenu opcji rejestrowania zdarzeÅ,, do menu "Opcje"
 • rozszerzenie maski bitowej koligacji do 64 bitów; wsparcie do 64 rdzeni
 • zrefaktoryzowano kod funkcji Watchdog pod kÄ...tem wsparcia operacji warunkowych, które zostanÄ... dodane w przyszÅ,ych wersjach
 • wdrożono rotacyjne gromadzenie rejestrowanych zdarzeÅ,,; pozwala na Å,atwiejsze zarzÄ...dzanie starszymi wpisami, uÅ,atwia ich kasowanie i przyspiesza Å,adowanie najÅ›wieższych wpisów w interfejsie graficznym wskutek mniejszego rozmiaru pojedynczego pliku rotacyjnego
 • wprowadzono odrÄ™bne interwaÅ,y odpytywania (odÅ›wieżania) dla Regulatora Procesów i interfejsu graficznego
 • zrefaktoryzowano kod podstawowej pÄ™tli odpowiedzialnej za wyliczanie procesów w celu poprawy wydajnoÅ›ci
 • domyÅ›lnie wÅ,Ä...czono pokazywanie ikon procesów
 • do rejestru zdarzeÅ,, program może w tym samym czasie zapisywać i odczytywać wpisy, za sprawÄ... nietekstowej formy zapisu i rotacji kilkoma mniejszymi plikami zamiast jednego dużego kontenera
 • poprawiono niepoprawne wyÅ›wietlanie lub rysowanie nagÅ,ówka listy rejestru zdarzeÅ,,
 • dodano opcjÄ™ ignorowania problematycznych procesów, tzn. antywirusowych, których pokazywanie przez Process Lasso powoduje emitowanie tysiÄ™cy wystÄ...pieÅ,, w logach tych programów
 • zezwolono na korzystanie z symboli wieloznacznych w nazwach Å›cieżek w funkcji przypisywania planu zasilania procesowi
 • zmniejszono liczbÄ™ wymaganych odczytów z dysku
 • poprawki w oknie konfiguracji funkcji Watchdog
 • rejestrowanie uruchomieÅ,, procesów domyÅ›lnie wÅ,Ä...czone
 • usprawnienia wydajnoÅ›ci
 • dwuklik na proces powoduje wywoÅ,anie menu kontekstowego
 • rozszerzono możliwoÅ›ci (warianty) rejestrowania zdarzeÅ,,
 • zoptymalizowano wÄ...tek odpowiedzialny za obsÅ,ugiwanie balonów informacyjnych zasobnika systemowego
<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>