Czytaj to

Started by hanemach_gt, October 25, 2011, 08:48:12 AM

Previous topic - Next topic

hanemach_gt

Informacja prawna
Na wstÄ™pie pragnÄ™ nadmienić, iż nie jestem pracownikiem firmy Bitsum LLC. Nie jestem w jakikolwiek sposób zwiÄ...zany z Bitsum LLC. Nie ponoszÄ™ odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek szkody wynikÅ,e z używania moich tÅ,umaczeÅ,, w oprogramowaniu/usÅ,ugach Å›wiadczonych przez Bitsum LLC. JÄ™zyk angielski jest domyÅ›lnym jÄ™zykiem oprogramowania Bitsum LLC, a jÄ™zyk polski może zostać w dowolnym momencie zmieniony przez użytkownika na inny.

Polityka prywatności
Bitsum LLC podkreÅ›la, że każdy z partnerów może postÄ™pować wedÅ,ug wÅ,asnych wytycznych w kwestii prywatnoÅ›ci, toteż i ja zajmÄ™ stanowisko w sprawie. JeÅ›li Bitsum LLC otrzymuje polskie wiadomoÅ›ci email, to prawie zawsze zostajÄ... one przekierowane do mnie. Jako osoba, której przyÅ›wieca chęć pomocy, zachowujÄ™ tajemnicÄ™ korespondencji i nie udostÄ™pniam ani nie sprzedajÄ™ nikomu danych, które sÄ... mi powierzane.

Wskazówka dotyczÄ...ca zgÅ,aszania bÅ,Ä™dów
ZgÅ,aszajÄ...c bÅ,Ä...d, proszÄ™ postarać siÄ™ zawrzeć jak najwiÄ™cej informacji w raporcie*:

  • wersjÄ™ programu, edycjÄ™ (Portable/Server/Workstation) oraz czy jest to wersja 32-, czy 64-bitowa (np. Process Lasso 6.0.1.74 Workstation 64-bit)
  • wersjÄ™ (bitowÄ... też), edycjÄ™ i jÄ™zyk systemu Windows (np. Windows 7 Home Premium PL 64-bit)
  • okolicznoÅ›ci wystÄ...pienia bÅ,Ä™du
  • możliwość odtworzenia bÅ,Ä™du (jakie dziaÅ,ania doprowadziÅ,y do wystÄ...pienia bÅ,Ä™du)
  • próby obejÅ›cia/naprawienia bÅ,Ä™du przez użytkownika
  • nazwa i wersja pakietu zabezpieczajÄ...cego, jeÅ›li obecny (w przypadku ingerowania w procesy programów antywirusowych, antyspyware...)
  • zrzut ekranu, jeÅ›li użytkownik uzna za pomocny lub niezbÄ™dny
  • zawartość pliku konfiguracyjnego (prolasso.ini)

Powyższe punkty to nie wymóg, po prostu dostarczenie jak najwiÄ™kszej iloÅ›ci informacji może skutkować szybszym znalezieniem przyczyny bÅ,Ä™du i jego naprawieniem. Użytkownik nie ma obowiÄ...zku zgÅ,aszania bÅ,Ä™du.

* - raportem może być e-mail skierowany do dewelopera (choć najprawdopodobniej zostanie przekazany do mnie, jeÅ›li po polsku) lub post na forum. Jeżeli użytkownik z jakichÅ› przyczyn potrzebuje mój adres e-mail, niech wyÅ›le mi prywatnÄ... wiadomość na forum, dojdziemy do porozumienia.Drogi tÅ,umaczu, dlaczego zwracasz siÄ™ do mnie w trzeciej osobie?!

TÅ,umaczÄ...c program i teksty na stronach Bitsum napotkaÅ,em niemaÅ,y problem: jak odnosić siÄ™ do użytkownika?
Z jednej strony jest podejÅ›cie amerykaÅ,,skie, "trzymajÄ...ce na dystans" konsumenta, z drugiej piÄ™kno polszczyzny, którego dogmatem jest pisanie wielkimi literami zwrotów do adresata.
Znów, "najeżenie" tÅ,umaczenia setkami "Twój", "Twojego", "Twoim" etc. (tj. zwracanie siÄ™ bezpoÅ›rednio, serdecznie, po prostu "po polsku") uznaÅ,em za nie najlepsze, bo:

  • tekst czytaÅ,oby siÄ™ nie najlepiej
  • Panie mogÅ,yby siÄ™ poczuć urażone, gdybym tÅ,umaczyÅ, czasowniki do rodzaju mÄ™skoosobowego

Z racji tego, że za nieprzyzwoite uważam używanie zwrotów do adresata pisanych maÅ,Ä... literÄ..., jak też pewnÄ... dyskryminacjÄ™ Szanownych PaÅ,,, wypracowaÅ,em nastÄ™pujÄ...cy "kompromis": Process Lasso (program, wykonujÄ...cy rozkazy) zwraca siÄ™ do użytkownika per "użytkownik" (Panie nie powinny czuć siÄ™ obrażone). W tÅ,umaczeniach tekstów stron stosujÄ™ zwroty do adresata pisane wielkÄ... literÄ... (strona jest wyÅ›wietlana prawie na caÅ,ym ekranie, nie, jak w przypadku okienka programu, na skromnej powierzchni), lecz w przypadku, gdy zmuszony jestem użyć formy albo mÄ™skoosobowej, albo niemÄ™skoosobowej, nie zwracam siÄ™ ani do "niego" ani do "niej", tylko, jak w tÅ,umaczeniu Process Lasso, do "użytkownika".
TÅ,umaczenie jest rozwijane i udoskonalane caÅ,y czas. Staram siÄ™, aby byÅ,o ono leksykalnie i jÄ™zykowo jak najbardziej poprawne.
<img src="[url="http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif"]http://imageshack.com/a/img913/7827/On37F9.gif[/url]"/>