Author Topic: Najważniejsze zmiany Process Lasso 6.5 - 6.6  (Read 5944 times)

Offline hanemach_gt

 • Volunteer User Moderator
 • Member++
 • *****
 • Posts: 266
 • Gender: Male
Najważniejsze zmiany Process Lasso 6.5 - 6.6
« on: June 30, 2013, 04:07:03 AM »
Ciagle trwają prace nad Process Lasso. Zmian jest dużo, tak więc postanowiłem wyodrębnić ważniejsze z nich. Najważniejsze dla Was (moim zdaniem) wyróżniłem.

Pełna lista zmian (po angielsku) znajduje się tam >> https://bitsum.com/changelog/pl/changes.htm#latest

 • od wersji 6.6.0.60, zaznaczenie opcji "ZarzÄ…dzaj wszystkimi procesami, do których Process Lasso ma dostÄ™p" (tj. wszystkich użytkowników) implikuje (automatycznie wÅ‚Ä…cza) podniesienie uprawnieÅ„; w poprzednich wersjach trzeba byÅ‚o obie opcje zaznaczać oddzielnie
 • dodano operacjÄ™ warunkowÄ… "uruchom" do funkcji Watchdog
 • wprowadzono ciche aktualizacje (okno aktualizacji niewidoczne)
 • zwiÄ™kszono interwaÅ‚ wyÅ›wietlania balona informacyjnego o aktualizacji do 20 sekund
 • wprowadzono wymuszone odÅ›wieżanie ikon procesów w celu unikniÄ™cia nieprawidÅ‚owoÅ›ci w przypisywaniu ikon do procesów
 • poprawiono dokÅ‚adność wskaźnika reagowania
 • zmieniono nazwÄ™ menu "Konfiguracja i rejestr zdarzeÅ„" na "Plik"
 • wÅ‚Ä…czono poprzednio wyÅ‚Ä…czonÄ… operacjÄ™ warunkowÄ… zmiany koligacji CPU na bazie wykorzystania pamiÄ™ci wirtualnej (Watchdog)
 • zmieniono sposób wyÅ›wietlania koligacji (grupowanie), np: 0;2-4 dla procesorów 0;2;3;4
 • naprawiono przyjmowanie typów uruchamiania interfejsu graficznego i Regulatora Procesów przez instalatora za pomocÄ… linii poleceÅ„
 • reorganizacja i uproszczenie menu kontekstowych caÅ‚ego programu
 • przeniesiono podmenu opcji rejestrowania zdarzeÅ„ do menu "Opcje"
 • rozszerzenie maski bitowej koligacji do 64 bitów; wsparcie do 64 rdzeni
 • zrefaktoryzowano kod funkcji Watchdog pod kÄ…tem wsparcia operacji warunkowych, które zostanÄ… dodane w przyszÅ‚ych wersjach
 • wdrożono rotacyjne gromadzenie rejestrowanych zdarzeÅ„; pozwala na Å‚atwiejsze zarzÄ…dzanie starszymi wpisami, uÅ‚atwia ich kasowanie i przyspiesza Å‚adowanie najÅ›wieższych wpisów w interfejsie graficznym wskutek mniejszego rozmiaru pojedynczego pliku rotacyjnego
 • wprowadzono odrÄ™bne interwaÅ‚y odpytywania (odÅ›wieżania) dla Regulatora Procesów i interfejsu graficznego
 • zrefaktoryzowano kod podstawowej pÄ™tli odpowiedzialnej za wyliczanie procesów w celu poprawy wydajnoÅ›ci
 • domyÅ›lnie wÅ‚Ä…czono pokazywanie ikon procesów
 • do rejestru zdarzeÅ„ program może w tym samym czasie zapisywać i odczytywać wpisy, za sprawÄ… nietekstowej formy zapisu i rotacji kilkoma mniejszymi plikami zamiast jednego dużego kontenera
 • poprawiono niepoprawne wyÅ›wietlanie lub rysowanie nagłówka listy rejestru zdarzeÅ„
 • dodano opcjÄ™ ignorowania problematycznych procesów, tzn. antywirusowych, których pokazywanie przez Process Lasso powoduje emitowanie tysiÄ™cy wystÄ…pieÅ„ w logach tych programów
 • zezwolono na korzystanie z symboli wieloznacznych w nazwach Å›cieżek w funkcji przypisywania planu zasilania procesowi
 • zmniejszono liczbÄ™ wymaganych odczytów z dysku
 • poprawki w oknie konfiguracji funkcji Watchdog
 • rejestrowanie uruchomieÅ„ procesów domyÅ›lnie wÅ‚Ä…czone
 • usprawnienia wydajnoÅ›ci
 • dwuklik na proces powoduje wywoÅ‚anie menu kontekstowego
 • rozszerzono możliwoÅ›ci (warianty) rejestrowania zdarzeÅ„
 • zoptymalizowano wÄ…tek odpowiedzialny za obsÅ‚ugiwanie balonów informacyjnych zasobnika systemowego
« Last Edit: October 16, 2013, 02:31:56 PM by hanemach_gt »